,,Mam szansę” Projekt systemowy realizowany przez Miasto Chełm w ramach Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie bierze udział w projekcie systemowym realizowanym przez Miasto Chełm pn. „Mam szansę” w ramach Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr 837/POKL.09.01.02-06-230/11-00 zawartej w dniu 16.04.2012r. z Województwem Lubelskim. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

 Projekt „Mam szansę” skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III 10 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chełm, tj.:

a)    Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie,

b)    Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Chełmie,

c)    Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Chełmie,

d)    Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie,

e)    Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie,

f)     Szkoły Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie,

g)    Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie,

h)    Szkoły Podstawowej Nr 10 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chełmie,

i)      Szkoły Podstawowej Nr 11 w Chełmie,

j)      Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 w Chełmie.

 Biuro projektu – Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm (III piętro pokój nr 45) tel. 82 565 39 18, e-mail koordynatora projektu: maria.potrapeluk@chelm.pl

 Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia u 462 dziewcząt i chłopców o specyficznych potrzebach edukacyjnych będących uczniami klas I – III 10 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chełm w okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r.

 Do celów szczegółowych projektu należą:

1)    zapewnienie 462 uczniom objętym wsparciem oferty zajęć zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami,

2)    zminimalizowanie trudności w czytaniu i pisaniu, matematycznych oraz komunikacji społecznej u 50% uczniów klas I – III objętych działaniami projektu z 10 szkół miasta Chełm,

3)    zminimalizowanie dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych u 40% dzieci objętych wsparciem z wadami wymowy i wadami postawy,

4)    rozbudzenie i rozwinięcie wśród 50% dzieci objętych wsparciem zainteresowań z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych, polonistycznych, językowych i artystycznych,

5)    stworzenie warunków w 10 szkołach z miasta Chełm objętych wsparciem umożliwiających indywidualną pracę z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.

 Udział w projekcie jest bezpłatny. W zajęciach projektowych uczestniczą uczniowie, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju oraz uczniowie uzdolnieni potrzebujący wsparcia indywidualnego w rozwoju zainteresowań.

 Działania projektowe w Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie obejmują min. następujące formy wsparcia:

1)    zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 36 uczniów w 6 grupach,

2)    zajęcia logopedyczne – 8 uczniów w 2 grupach,

3)    zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi – 36 uczniów w 6 grupach,

4)    zajęcia gimnastyki korekcyjnej – 16 uczniów w 2 grupach,

5)    zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach artystycznych – 48 uczniów w 6 grupach,

 Zajęcia w ramach projektu prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole w ramach dodatkowych zajęć wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela.