PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW

W POLSCE NA LATA 2021 – 2030 - ROK 2022

 

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW

W POLSCE NA LATA 2021 – 2030 - ROK 2021

   

 

   

 

     

 

II KONFERENCJA EDUKACYJNA

"MAŁYMI KROKAMI DO WIELKIEJ INTEGRACJI"

08 LISTOPADA 2021 R.

Romowie - rys historyczny    Historia Romów   

 

                             

 

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021–2030

KILKA SŁÓW O „PROGRAMIE”

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030, zwany dalej „Programem integracji 20212030” lub „Programem”, jest czwartą strategią poprawy sytuacji romskiej mniejszości etnicznej w Polsce. Celem głównym Programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Kluczowym narzędziem poprawy poziomu integracji tej grupy jest szeroko rozumiana edukacja. Bez poprawy poziomu edukacji wszelkie działania prowadzone w innych dziedzinach życia społecznego są nieefektywne. Czynnikiem wspomagającym edukację jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych, w pierwszej kolejności zagrażających życiu lub zdrowiu. Integracja społeczna i obywatelska odbywa się również poprzez zapewnienie udziału Romów w procesach konsultacyjnych i decyzyjnych na wszystkich poziomach i promowanie podejmowanych działań, co w efekcie pozwala na zmniejszanie poziomu dystansu społecznego wobec tej grupy.

Program ma charakter integracyjny, zatem projekty z definicji – poza Romami – mogą, a nawet powinny obejmować również przedstawicieli społeczności większościowej. Skala i zakres udziału przedstawicieli społeczeństwa większościowego, jako beneficjentów działań zależy od dziedziny interwencji (np. w przypadku takich działań edukacyjnych jak wycieczki, kolonie itd. – powinien być zapewniony udział dzieci nie-romskich; w przypadku działań z zakresu np. edukacji prozdrowotnej i prozatrudnieniowej – nie-romscy uczestnicy, osoby z otoczenia romskiego, mogą brać w nich udział, ponieważ celem programu jest integracja społeczna i obywatelska, a nie utrwalanie „gettoizacji” i izolacji tej grupy). Niektóre zadania mogą być skierowane głównie do Romów – takie, które odpowiadają deficytom specyficznym dla tej grupy. Niniejsza strategia nie przesądza procentowego udziału w projektach w poszczególnych dziedzinach Romów i nie-Romów, gdyż ten, w sposób oczywisty, różni się od rodzaju dziedziny i miejsca realizacji projektu, powinien zatem wynikać z najlepszej wiedzy urzędników i innych uczestników Programu integracji 20212030, z analizy lokalnych potrzeb i możliwości oraz mieścić się w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu środkami publicznymi. Działania Programu Integracji 2021–2030 nie mogą utrwalać wzajemnej izolacji między Romami a lokalną społecznością i nie mogą prowadzić do lokalnych napięć społecznych.

Dziedzina Edukacja w Programie integracji 20212030 zostaje szeroko zdefiniowana, obejmując, poza wspomaganiem edukacji formalnej dzieci i młodzieży romskiej, również ich edukację nieformalną. Działania edukacyjne powinny być skierowane również do dorosłych Romów, jako element edukacji permanentnej. Działania w tym obszarze powinny się szczególne skupić na:

§  zapewnieniu realizacji obowiązku szkolnego/nauki do 18. roku życia,

§  zapewnieniu realizacji obowiązku edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom romskim oraz upowszechnieniu tej edukacji dla dzieci w wieku 3–5 lat,

§  zwiększeniu udziału dzieci i młodzieży w edukacji ponadpodstawowej, w tym zwłaszcza edukacji zawodowej uczniów pochodzenia romskiego,

§  zmniejszeniu udziału uczniów pochodzenia romskiego w systemie szkolnictwa specjalnego,

§  edukacji dorosłych Romów,

§  edukacji prozdrowotnej,

§  edukacji prozawodowej i zawodowej,

§  edukacji dla bezpieczeństwa,

§  podnoszeniu świadomości obywatelskiej, historycznej i kulturowej.

Doświadczenia poprzednich edycji wskazują, że duża część zadań skierowanych do dzieci związana była z prowadzeniem zespołów taneczno-muzycznych, które były akceptowane przez rodziców i najchętniej uczęszczane przez dzieci. Należy zwrócić uwagę, aby realizowane projekty nie utrwalały stereotypu – nawet jeśli pozytywnego – Romów jako tancerzy i muzyków. Realizowanie zadań wyłącznie muzyczno-tanecznych nie rozwija potencjału intelektualnego dzieci i dlatego w obecnej edycji Programu integracji 2021–2030 priorytetem będą inne działania edukacyjne: teatry szkolne, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, konkursy, olimpiady wiedzy, wycieczki krajoznawcze, warsztaty dla uczniów, organizacja „spotkań z ciekawym człowiekiem”, „żywych bibliotek”, szkolnych i międzyszkolnych „pikników naukowych”, doradztwa zawodowego itp. Zadania edukacyjne powinny skupiać się na poszerzaniu horyzontów poznawczych dzieci, wspomaganiu rozwoju intelektualnego dzieci, uzupełnianiu ich kapitału kulturowego, rozwijaniu różnych funkcji poznawczych, zapamiętywaniu, umiejętności funkcjonowania w środowisku nie-romskim itd.

Od 2014 roku Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie wspiera swoich uczniów podejmując się realizacji różnych zadań mających na celu lepszą integrację uczniów romskich ze społecznością szkolną. W tym roku w ramach Programu integracji 2021 – 2030” realizowanych jest sześć zadań: „Wsparcie edukacyjne dla uczniów romskich z terenu Chełma”; „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie - kontynuacja”; „Konferencja edukacyjna, konkursy i spotkania integracyjne”; „Warsztaty aktywizacji zawodowej dla dorosłych i młodzieży pochodzenia romskiego i polskiego”; „Działania podnoszące kwalifikacje i umiejętności dorosłych i młodzieży pochodzenia romskiego”; „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i polskiej”.

 

 

UROKI PIENIN I TATR

W dniach 17-19 czerwca 2019 r. podopieczni i opiekunowie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy SP Nr 7 w Chełmie uczestniczyli w wycieczce w Pieniny i Tatry. W pierwszym dniu jej uczestnicy odwiedzili miejsca zagłady Romów z czasów II wojny światowej w Żabnie, Szczurowej i lesie borzęckim oraz zwiedzili jedną z najpiękniejszych atrakcji Pienin – Wąwóz Homole. Drugi dzień wycieczki dzieci i opiekunowie spędzili w słowackich Tatrach Wysokich, przy Wodospadach Zimnej Wody. W ostatnim dniu uczestnicy wycieczki zwiedzili zamek w Niedzicy i odbyli rejs gondolami po Jeziorze Czorsztyńskim. Wyprawa do Małopolski była dla dzieci ciekawą lekcją historii. Pokazała im również potęgę i piękno górskich krajobrazów.

GALERIA

 

INTEGRACJA POLSKO-ROMSKA NA WESOŁO

Taniec, radość i śpiew towarzyszyły podopiecznym świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich podczas Noworocznego Spotkania Integracyjnego, które odbyło się 29. stycznia w naszej szkole. Najlepszą formą integracji jest wspólna zabawa i praca. Możemy się wtedy bardziej poznać i zaprzyjaźnić. To były wesołe i pożytecznie spędzone chwile.

GALERIA

 

ROMOWIE W LUBLINIE

4. października podopieczni i opiekunowie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich odwiedzili Lublin. Mówi się, że Lublin to miasto skrojone na ludzką miarę, do największych atrakcji można dojść pieszo, a każdy chodzi tutaj jakby wolniej. Uczestnicy wycieczki spacerowali po Starym Mieście od zamku, przez Bramę Grodzką i rynek z trybunałem, aż do Bramy Krakowskiej – symbolu Lublina. Następnie zwiedzili Państwowe Muzeum na Majdanku. Dzięki tej wyprawie odkryliśmy piękno najbliższej okolicy i miasta, które znajduje się tak blisko nas. Wycieczka finansowana była z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

GALERIA

 

JADĄ WOZY KOLOROWE TABORAMI…

27. września podopieczni świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich rozpoczęli kolejny rok szkolny. W trakcie spotkania panowała wyjątkowa atmosfera, a prawdziwą niespodzianką był zrekonstruowany tabor cygański, który oczarował zebranych. Publiczność zachwyciły również wspaniałe romskie tańce w wykonaniu zespołu, który działa na terenie świetlicy integracyjnej.

Romscy uczniowie otrzymali również wyprawki szkolne oraz stroje sportowe finansowane z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

GALERIA

 

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
"ZACZAROWANY ŚWIAT ROMÓW"

 

Protokół

 

Harmonogram zajęć prowadzonych w okresie wrzesień – grudzień 2018 r. w ramach świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy SP Nr 7 w Chełmie finansowanej ze środków dotacji celowej wieloletniego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

 

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Czas trwania

Prowadzący

Poniedziałek

Zajęcia z kultury romskiej

13.30-14.30

Jolanta Sahadel

Zajęcia terapeutyczne

14.30-16.30

Jolanta Kuryś

Wtorek

Zajęcia teatralne

Zajęcia logopedyczne

13.30-15.30

14.30-15.30

Elżbieta Ćwir

Małgorzata Marciniak

Zajęcia taneczne

15.30-16.30

Ewelina Kral

Środa

Zajęcia sportowe – aerobik

Zajęcia świetlicowe

13.30-14.30

13-30-14.30

Dorota Pieńkowska

Małgorzata Poterewicz

Zajęcia sportowe – tenis

Zajęcia świetlicowe

14.30-15.30

14.30-15.30

Dorota Pieńkowska

Małgorzata Poterewicz

Czwartek

Zajęcia muzyczne

13.30-15.30

Agnieszka Zapora

Piątek

Zajęcia plastyczne

13.30-14.30

Monika Wojciechowska

Zajęcia logopedyczne

14.30-15.30

Małgorzata Marciniak

 

PÓŁKOLONIE DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH 7-20 LIPCA 2018R.

HARMONOGRAM      GALERIA

 

ROMOWIE W KRAKOWIE

W dniach 18-20. czerwca podopieczni i opiekunowie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy SP Nr 7 w Chełmie odwiedzili Kraków. Królewski gród przywitał nas słoneczną pogodą i magicznym nastrojem, który panuje w tym mieście. Swoją wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania globalnej wioski, gdzie przeżyliśmy niepowtarzalne chwile, poznając jak żyją dzieci w rożnych częściach świata. Uświadomiliśmy sobie wtedy, że pomimo różnic kulturowych tak wiele nas łączy. Następnie zwiedzaliśmy najważniejsze zabytki prastarego grodu: Rynek Główny, Kościół Mariacki, Sukiennice, Zamek na Wawelu, Collegium Maius i Smoczą Jamę. To miasto oczarowało nas bezgranicznie. Wrócimy tam na pewno.

GALERIA     GALERIA 1      GALERIA 2

 

Konkurs plastyczny „ZACZAROWANY ŚWIAT ROMÓW”

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Chełmie oraz Stowarzyszenie „Chełmska Roma” serdecznie zapraszają uczniów chełmskich szkól podstawowych do plastycznej zabawy połączonej z literacką podróżą w świat cygańskich baśni. Celem konkursu jest poznanie kultury, tradycji i codzienności społeczności romskiej w Polsce oraz budzenie szacunku i tolerancji wobec mniejszości etnicznych. Życzymy wielu pomysłów i czekamy na ciekawe prace. Oceny prac dokona jury konkursowe w składzie: p. Krystyna Mart, p. Małgorzata Lachowska, p. Agnieszka Zapora i p. Grażyna Winiarska. Zapraszamy!

REGULAMIN           WYNIKI KONKURSU

 

PRZY WSPÓLNYM POLSKO-ROMSKIM STOLE...

20. grudnia podopieczni i opiekunowie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy SP Nr 7 w Chełmie uczestniczyli w kolejnym świątecznym spotkaniu integracyjnym pt.: „Przy wspólnym stole”. Biesiadowanie przy stole to tradycja wielu narodów i kultur. Dawniej Romowie, podróżując taborami, Święta Bożego Narodzenia co roku obchodzili tam, gdzie zastała ich zima. Święta to dla nich czas radości, zabawy i rodzinnych spotkań. Nie ma potraw typowo świątecznych, a na stołach, obok romskich przysmaków, królują śledzie w śmietanie czy kapusta z grzybami, śliwkami, jabłkami suszonymi oraz pierogi. I nikt tutaj nie pości, jest za to gwarno i tłoczno. No i tańce trwają do samego rana. Takie spotkania zachęcają do ponownego odkrywania przyjemności z przebywania wśród ludzi, ciesząc się z wykonywania pewnych prac wspólnie i celebrowania chwili, którą mamy dla bliskich i przyjaciół.

GALERIA

 

JESIEŃ Z WIERSZAMI PAPUSZY

SP Nr 7, SP nr 2 i Stowarzyszenie „Chełmska Roma” zapraszają dzieci romskie i polskie do udziału w konkursie recytatorskim „Śladami Papuszy-poetki wyklętej”, który odbędzie się 30. października 2017 r.. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży poezji i kultury romskiej oraz integracja społeczności romskiej i polskiej. Do udziału w pracach komisji konkursowej organizatorzy zaprosili m.in. znanego chełmskiego poetę Henryka Radeja, Grażynę Winiarską prezes Stowarzyszenia Chełmska Roma oraz Teresę Kozioł z LSCDN w Chełmie. Konkurs finansowany jest z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy!

 REGULAMIN       WIERSZE  (.doc)     WIERSZE   (.pdf)

 

GALERIA     WYNIKI KONKURSU  str. 1   str. 2 

 

OBCHODY 77. ROCZNICY EKSTERMINACJI ROMÓW I SINTI W OBOZIE PRACY W BEŁŻCU BEŁŻEC 2017 R.

26. października przedstawiciele społeczności romskiej i polskiej z Chełma wzięli udział w wyjeździe do Bełżca, gdzie miały miejsce obchody 77. rocznicy eksterminacji Romów i Sinti, ofiar obozu pracy w Bełżcu. Uczniowie i ich opiekunowie oraz przedstawiciele stowarzyszenia „Chełmska Roma” uczcili pamięć pomordowanych, złożyli wieniec i zapalili znicze.

Po uroczystości pod pomnikiem ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu pracy w Bełżcu uczestnicy wyjazdu udali się do Gimnazjum Publicznego w Bełżcu, gdzie odbyły się warsztaty historyczne, które przybliżyły uczniom historię obozu pracy w Bełżcu oraz pozwoliły bliżej poznać i zrozumieć romską kulturę. Była to przejmująca i niezapomniana lekcja historii, która długo pozostanie w naszej pamięci. Uświadomiliśmy sobie, że historia nie tylko pomaga nam zrozumieć świat, zachować obyczaje, rozwijać kulturę, ale także uczy nas dokonywać mądrych wyborów i unikać błędów przeszłości.

Wyjazd finansowany był w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

GALERIA

 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH

27. września odbyło się spotkanie podopiecznych świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy SP Nr 7 w Chełmie. Dzieci otrzymały przybory szkolne oraz stroje sportowe finansowane w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Przy dźwiękach romskiej muzyki uczestnicy spotkania wspominali wspólne wyjazdy integracyjne, wakacyjne przygody oraz planowali kolejne przedsięwzięcia. Już wkrótce odbędzie się konkurs recytatorski „Śladami Papuszy poetki wyklętej”.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Arkadiusz Kwieciński dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Grażyna Winiarska prezes Stowarzyszenia „Chełmska Roma”, Wiesław Radzięciak wójt gminy Leśniowice oraz Mirosław Sawicki przewodniczący ZO PZŁ w Chełmie.

GALERIA    Prezentacja

 

Letnie Warsztaty Wokalno-Teatralne dla dzieci romskich i polskich w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2017

 

Program warsztatów 03 - 14 lipca 2017r.

 

CYGAŃSKIE LATO W MIEŚCIE

3. lipca ruszyły Letnie warsztaty wokalno-teatralne dla dzieci romskich i polskich finansowane z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce. Na uczestników warsztatów czeka wiele atrakcji: trening relaksacyjny w jaskini silnej, pobyt w sali zabaw, seans filmowy oraz ognisko. Dzieci będą mogły również kształcić swoje zdolności wokalne i talenty teatralne. W tym roku liczba uczestników warsztatów powiększyła się o dzieci romskie ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach (gmina Leśniowice). Cieszymy się, że nasza grupa polskich i romskich przyjaciół stale się powiększa.

GALERIA 1    GALERIA 2    GALERIA 3    GALERIA 4

 

ROMOWIE W STOLICY

22. czerwca dzieci romskie i polskie ze świetlicy integracyjnej przy ZSO Nr 7 w Chełmie wyjechały do Warszawy. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Plac Zamkowy, Mury Obronne, Barbakan, i Rynek Starego Miasta oraz uczestniczyli w niesamowitej, choć smutnej lekcji historii w Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo realistycznie przygotowana ekspozycja muzealna, nastrój, dźwięki, nagrania i projekcje filmowe wprowadziły zwiedzających w straszne wojenne czasy, kiedy trzeba było walczyć o wolność i godność. Dużym przeżyciem była projekcja filmu „Miasto Ruin” obrazującego Warszawę po Powstaniu Warszawskim widzianą z pokładu samolotu.

GALERIA

 

GALERIA ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ

„Razem – bawimy się i tworzymy” – wirtualna galeria prac plastycznych podopiecznych świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy ZSO Nr 7 w Chełmie.

Poza tańcem i śpiewem mamy jeszcze jedną wielką pasję – sztuki plastyczne. Uwielbiamy szkicować, malować, wydzierać i wyklejać. Otwieramy zatem wirtualną galerię naszych prac plastycznych i zapraszamy do oglądania i dzielenia się z nami wrażeniami.

A może zainspirowani naszymi pomysłami sami spróbujecie zaprzyjaźnić się ze sztuką? Zachęcamy Was do tego gorąco.

Wszystkie prace plastyczne zostały wykonane przez podopiecznych świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich pod opieką pani Moniki Wojciechowskiej.

GALERIA

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH U ROMÓW

Dzieci biorące udział w spotkaniach świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich miały okazję na zajęciach z kultury romskiej poznać zwyczaje związane z Dniem Wszystkich Świętych. W tradycji romskiej osoby zmarłe otoczone są wielkim szacunkiem. Romowie uważają, że obowiązkiem żywych jest zaspokajać potrzeby umarłych. W niektórych częściach Polski przygotowuje się potrawy, wznosi toast za zmarłych przy ich pomnikach. Rodziny spotykają się i wspólnie świętują. Zapalają znicze, kładą  kwiaty i śpiewają pieśni cygańskie. Z radością wspominają bliskich, którzy umarli, ale za to są bliżej Boga. Wszystko to przy pięknie przyozdobionych żywymi lub sztucznymi kwiatami grobach.

GALERIA

 

KONFERENCJA EDUKACYJNA I WARSZTATY HISTORYCZNE – BEŁŻEC 2016 R.

 

W dniu 26 października przedstawiciele społeczności romskiej i polskiej z naszego miasta wzięli udział w wyjeździe do Bełżca, gdzie miała miejsce niezwykła uroczystość upamiętniająca zagładę Romów i Sinti, ofiar obozu pracy w Bełżcu. Uczniowie i ich opiekunowie uczcili pamięć pomordowanych, wzięli udział w krótkiej modlitwie, a następnie złożyli wieniec i zapalili znicze.

Po uroczystości pod pomnikiem ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu pracy w Bełżcu uczestnicy wyjazdu udali się do Gimnazjum Publicznego w Bełżcu, gdzie odbyła się konferencja edukacyjna i warsztaty historyczne. Prelekcje, odczyty i konkurs plastyczny przybliżyły uczniom historię obozu pracy w Bełżcu oraz pozwoliły bliżej poznać i zrozumieć romską kulturę. Była to przejmująca i niezapomniana lekcja historii, która długo pozostanie w naszej pamięci. Uświadomiliśmy sobie, że historia nie tylko pomaga nam zrozumieć świat, zachować obyczaje rozwijać kulturę, ale także uczy nas dokonywać mądrych wyborów i unikać błędów przeszłości.

GALERIA

NOWY ROK SZKOLNY ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ DLA DZIECI ROMSKICH I POLSKICH

27 września odbyło się spotkanie podopiecznych świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich pt. Cygańskie lato, na które licznie przybyła społeczność romska oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Chełma i chełmskich placówek oświatowych biorących udział w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce. Spotkanie było pożegnaniem lata i uroczystą inauguracją kolejnego roku pracy świetlicy integracyjnej. Uczniowie romscy otrzymali wyprawki szkolne oraz stroje sportowe. Uroczyście wręczyły je pani Małgorzata Godyńska z UM Chełm, pani dyrektor SP nr 2 Dorota Mańdzińska oraz wicedyrektor ZSO Nr 7 Elżbieta Ćwir. Tego rodzaju wsparcie jest bardzo ważnym elementem działań edukacyjnych nakierowanych na uczniów romskich, czynią one szkołę bardziej przyjazną dla tych uczniów i pozytywnie wpływają na poprawę frekwencji. Wyposażenie dzieci romskich w podręczniki i przybory szkolne sprawia również, że nie czują się one gorsze od swoich rówieśników.

Spotkanie było także pretekstem do wspomnień i snucia planów na przyszłość. Przy dźwiękach romskiej muzyki dzieci romskie i polskie wspominały minione wakacje, podczas których uczestniczyły w Letnich warsztatach wokalno-teatralnych. Muzyce towarzyszyły piękne żywiołowe tańce, które wspaniale odzwierciedlają klimat cygańskiego ducha. Cygańskie lato wprawdzie przeminęło, ale wciąż żyje w naszych sercach. Do zobaczenia za rok!

GALERIA

Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy ZSO Nr 7 w Chełmie finansowanej ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce.

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Czas trwania

Prowadzący

Sala

Poniedziałek

opiekun

Bożena Goszczyńska

Tenis stołowy

14.30-15.30

Jacek Kozłowski

s.gimn.

Zajęcia taneczne

15.30-16.30

Bożena Goszczyńska

20

 

 

Wtorek

opiekun

Jolanta  Kuryś

Zajęcia terapeutyczne

13.30-14.30

Jolanta Kuryś

10

Zajęcia świetlicowe 14.30-15.30 Barbara Bogusiewicz 10

Zajęcia z kultury romskiej

15.30-16.30

Jolanta Sahadel

10

Środa

opiekun

Barbara Bogusiewicz

Zajęcia plastyczne

14.30-15.30

Monika Wojciechowska

10

Zajęcia świetlicowe

15.30-16.30

Barbara Bogusiewicz

10

 

Czwartek

opiekun

Małgorzata Marciniak

Zajęcia teatralne

13. 30-14.30

Elżbieta Ćwir

205

Zajęcia terapeutyczne 14.30-15.30

Jolanta Kuryś

10

Zajęcia logopedyczne

14.30-16.30

Małgorzata Marciniak

16

 

Piątek

opiekun

Barbara Bogusiewicz

Zajęcia muzyczne

13.30-14.30

Sylweriusz Sotel

214

Zajęcia świetlicowe 14.30-15.30 Barbara Bogusiewicz 10

Aerobik

15.30-16.30

Katarzyna Grabek

s.gim.

Pobierz pdf        Regulamin Świetlicy Integracyjnej - Pobierz pdf

Podsumowanie pracy świetlicy w roku szkolnym 2015/2016

Letnie Warsztaty Wokalno-Teatralne dla dzieci romskich i polskich finansowane przez MAiC w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2016

Program warsztatów 11-22 lipca 2016r. (pobierz .pdf)

Cele zajęć

Ø Kształtowanie nawyku uczestnictwa w dowolnie wybranych formach rekreacyjnych.

Ø Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Ø Integracja społeczności romskiej i polskiej. 

Plan zajęć:

1 dzień (poniedziałek 11.07.2016r.)

Zbiórka uczestników. Gry i zabawy integrujące grupę. Przedstawienie programu warsztatów. Warsztaty muzyczno-teatralne.

2 dzień (wtorek 12.07.2016r.)

Podchody- gry i zabawy na orientację połączone z konkursami. Warsztaty muzyczno-teatralne.

3 dzień (środa 13.07.2016r.)

Wyjście do Podziemi Kredowych w Chełmie. Warsztaty muzyczno-teatralne.

4 dzień (czwartek 14.07.2016r.)

Poznanie baśni cygańskich opracowanych przez Jerzego Ficowskiego pt. „Gałązka słońca”. Wykonanie ilustracji do wybranego utworu dowolną techniką plastyczną. Warsztaty muzyczno - teatralne.

5 dzień (piątek 15.07.2016r.)

Wycieczka do Jaskini Solnej „Barbórka” w Chełmie. Trening relaksacyjny. Warsztaty muzyczno-teatralne.

6 dzień (poniedziałek 18.07.2016r.)

Wyjście do kina. Warsztaty muzyczno-teatralne.

7 dzień (wtorek 19.07.2016r.)

Zajęcia sportowe: mini turniej gier i zabaw sportowych na świeżym powietrzu. Warsztaty muzyczno-teatralne.

8 dzień (środa 20.07.2016r.)

Zapoznanie z charakterystycznymi zawodami wykonywanymi przez Romów - np.: rzemiosło, handel, muzyka. Rękodzieło - ozdabianie naczyń użytkowych techniką decupage. Warsztaty muzyczno-teatralne.

9 dzień (czwartek 21.07.2016r.)

Dyskoteka – gry i zabawy przy muzyce. Warsztaty muzyczno-teatralne.

10 dzień (piątek 22.07.2016r.)

Pożegnalne ognisko z pieczeniem kiełbasek, mini koncert przy ognisku. Prezentacja przedstawienia przygotowanego przez uczestników warsztatów teatralnych.

GALERIA 1   GALERIA 2   GALERIA 3

WYJAZD INTEGRACYJNY RODZIN ROMSKICH I POLSKICH DO OŚWIĘCIMIA.

W dniu 26 czerwca 2016 roku w pochmurny niedzielny świt przedstawiciele społeczności romskiej Chełma wyruszyli w podróż do Oświęcimia. Miejsca, które w kulturze Romów zajmuje szczególną pozycję. Auschwitz jest dla narodu romskiego symbolem zagłady. Romowie stanowili pod względem liczebności trzecią grupę deportowanych do KL  Auschwitz, po Żydach i Polakach. Transporty z Cyganami przyjechały do obozu z czternastu państw.

W Oświęcimiu grupę Chełmian przywitało pochmurne niebo i wzmagający się wiatr. W strugach deszczu oczekiwali pod zadaszeniem na wejście do muzeum. Zwiedzanie to była prawdziwa i wstrząsająca lekcja historii a także czas wspomnień, gdyż w grupie zwiedzających byli wnukowie i prawnukowie straconych więźniów. Opowieści przewodnika o dramatycznych wydarzeniach, które miały miejsce w czasie II wojny światowej, o zagładzie różnych narodowości, w tym Romów wywarły na zwiedzających ogromne wrażenie. Z uwagą odwiedzali poszczególne bloki, oglądali ekspozycje, wstrząsające zdjęcia. Pod ścianą straceń minutą ciszy uczcili pamięć pomordowanych; przedstawiciele społeczności romskiej i polskiej złożyli wieniec i zapalili znicze.

Wspólne wyjazdy Romów i Polaków umożliwiają bliższe poznanie i pogłębiają integrację międzykulturową. Dzieciom i młodzieży dają szansę na poznanie losów przodków i własnych korzeni.

GALERIA

Jadą wozy kolorowe taborami...

Po przymusowym osiedleniu Romów w Polsce (1964 r.) tradycyjne tabory zaczęły znikać z polskiego krajobrazu. Żyją jednak w pamięci najstarszych przedstawicieli chełmskich Romów, a także w wyobraźni wielu Polaków zafascynowanych romską kulturą. Z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chełmie grupa Romów ze Stowarzyszenia „Chełmska Roma” dzielnie wspierana przez polskich miłośników cygańskich klimatów zbudowała wóz stylizowany na dawne wozy taborowe i zorganizowała widowisko prezentujące elementy romskiej kultury. W tę niezapomnianą podroż w dawne czasy udała się z nami Pani Prezydent Agata Fisz. Na chwilę ożył piękny i zaczarowany świat taborowego życia, który pociąga niepowtarzalnym klimatem i pozwala poczuć prawdziwą wolność.  Nie zabrakło także tradycyjnych romskich tańców i pieśni w wykonaniu Pana Stanisława Dytłowa. To była piękna i wzruszająca wyprawa w przeszłość. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w tym przedsięwzięciu!

GALERIA

MIĘDZYNARODOWY KONKURS RYSUNKOWY  "PRZYBIJ PIĄTKĘ!"

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ODDALI GŁOS NA NASZ RYSUNEK!!!

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/151218_en.htm

Zespół podopiecznych świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy ZSO Nr 7 w Chełmie w składzie Amelia Musiatowicz, Emil Winiarski i Klaudia Winiarska został zwycięzcą narodowego etapu i wszedł do finału Międzynarodowego Konkursu Rysunkowego zorganizowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów na temat „Dzieci romskie i nieromskie – wszyscy razem. Przybij piątkę! 5 rzeczy w których jesteśmy tacy sami.” Na kolejnym etapie 18 najlepszych prac z poszczególnych krajów Unii Europejskiej będzie walczyło o I, II i III miejsce. Przy wyłonieniu zwycięzców jury weźmie pod uwagę wyniki głosowania publicznego. Prace można oglądać i głosować na stronie internetowej - link powyżej - wybierając  place your vote do 17 marca 2016r.     Nasz rysunek           Strona główna

 

Jedno jest niebo dla wszystkich...

W dniu 27 stycznia 2016 roku w Zespole Szkól Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie odbyło się Świąteczne Spotkanie Integracyjne podopiecznych i przyjaciół świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Marzena Lipert z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Spraw Społecznych i Cudzoziemców, sierż. szt. Agnieszka Koszuk–Janicka z Komendy Miejskiej Policji oraz Anna Kowal, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach współpracującej ze świetlicą. Licznie zgromadzili się przedstawiciele chełmskiej społeczności romskiej. W trakcie imprezy swoje występy zaprezentowały dzieci romskie i polskie, które wspólnym tańcem, śpiewem i słowem przeniosły uczestników spotkanie w magiczny świat romskiego taborowego życia. Spotkanie było okazją do podsumowań oraz snucia planów na przyszłość, ale przede wszystkim stało się pretekstem do wspólnego radosnego bycia razem i integrowania się dzieci i dorosłych pochodzenia romskiego i polskiego.

GALERIA                PREZENTACJA

Wznowienie działalności świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich po wakacyjnej przerwie...

Znów spotkamy się razem, by wspólne uczyć się, integrować i bawić... Wakacyjna przerwa sprawiła, że zatęskniliśmy za wspólnymi zabawami integracyjnymi, nauką i pracą. Ucieszyło nas zatem spotkanie inaugurujące działalność Świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy ZSO Nr 7 w Chełmie. Podczas spotkania przy dźwiękach romskiej muzyki wspólnie wspominaliśmy wycieczki integracyjne i spotkania rodzinne oraz snuliśmy plany na przyszłość. Wiemy już na pewno, że świetlica integracyjna jest najlepszym miejscem pod słońcem i że nie możemy bez niej żyć... Zadbamy zatem o to, aby świetlica rozwijała się prężnie i dawała wszystkim wiele radości i pożytku.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze działania!!!

Patronat medialny nad realizacją programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowanego w naszej szkole objęli:

                        

GALERIA

Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy ZSO Nr 7 w Chełmie finansowanej ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce.

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Czas trwania

Prowadzący

Sala

Poniedziałek

opiekun

B. Bogusiewicz

Zajęcia teatralne

13.30-14.30

Elżbieta  Ćwir

205

Zajęcia świetlicowe

14.30-16.30

Barbara Bogusiewicz

10

Wtorek

opiekun

J. Kuryś

Zajęcia terapeutyczne

13.30-15.30

Jolanta Kuryś

10

Zajęcia z kultury romskiej

15.30-16.30

Jolanta Sahadel

10

Środa

opiekun

B. Bogusiewicz

Aerobik

14.30-15.30

Katarzyna Grabek

s.gim.

Zajęcia świetlicowe

15.30-16.30

Barbara Bogusiewicz

10

Czwartek

opiekun

M. Marciniak

Zajęcia plastyczne

13. 30-14.30

Monika Wojciechowska

10

Zajęcia logopedyczne

14.30-16.30

Małgorzata Marciniak

16

Piątek

opiekun

J. Kuryś

Tenis stołowy

14.30-15.30

Jarosław Kiryk

s.gim.

Zajęcia taneczne

15.30-16.30

Jolanta Kiryk

s.gim.

Trudna sztuka tolerancji

Wywiad z Wiesławem Podgórskim, dyrektorem ZSO Nr w Chełmie

(wrzesień 2015r.)

MM: Panie Dyrektorze, jakie są główne założenia promowanej przez szkołę edukacji dla tożsamości?

Bardzo ważnym obszarem działania ZSO Nr 7 w Chełmie jest szeroko rozumiana edukacja międzykulturowa, która stawia nauczycielom wysokie wymagania, mobilizując ich do nieustannego doskonalenia zawodowego oraz systematycznego pogłębiania umiejętności interpersonalnych. Praca z uczniem romskim jest wymagająca, ale przynosi ogromną satysfakcję. Obecny system szkolny nie jest może w pełni korzystny dla różnorodności kulturowej, ale z pewnością czyni ku temu pozytywne kroki. Dokonuje się bowiem zauważalna zmiana jakościowa, jednak najtrudniejsze zadanie przypada nauczycielowi, który ma nie tylko uczyć, ale...            Czytaj więcej

 

Tak różni - tak blisko

20 stycznia 2015r. nasz Kolorowy Tabor Tolerancji z radością uczestniczył w Świątecznym Spotkaniu Integracyjnym. W imprezie zaprezentowali się podopieczni i przyjaciele świetlicy integracyjnej dla dzieci polskich i romskich. W spotkaniu wzięła udział Pani Marzena Lipert Inspektor Wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Grupa „Świetliki” wykonała piosenki o tematyce bożonarodzeniowej. Wspólnym śpiewem, tańcem i słowem dzieci romskie i polskie wprowadziły nas wszystkich w ciekawy świat kultury romskiej, jak również zaprezentowały się w przedstawieniu „Choinka”.

Takie chwile ukazują, że różnice kulturowe nie stanowią bariery, ale są doskonałym pretekstem do twórczych spotkań.

GALERIA

 

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wrzesień - grudzień 2014r.

 

We wrześniu 2014 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie oraz Towarzystwo „Oświata” w Chełmie  podpisały umowę partnerską w celu realizacji dwóch zadań publicznych z zakresu działań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej na terenie województwa lubelskiego w 2014 roku finansowanych z budżetu Wojewody Lubelskiego:

1.      Zakup podręczników szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego,

2.      Działalność świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego i polskiego.

Główny cel programu stanowi poprawa poziomu nauczania oraz wspieranie edukacji dzieci romskich poprzez organizację zajęć świetlicowych oraz ukazywanie korzyści płynących z edukacji. Działania edukacyjne zapewnią również aktywne pogłębianie integracji międzykulturowej oraz prawidłowy rozwój poznawczy i społeczny adresatów programu.

W ramach pierwszego zadania zostaną zakupione podręczniki szkolne dla uczniów pochodzenia romskiego z ZSO Nr 7 oraz SP Nr 2, które zostaną przekazane na uroczystym spotkaniu we wrześniu 2014 roku. Celem zadania jest poprawa stanu edukacji, przeciwdziałanie analfabetyzmowi oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzenia romskiego. Wyposażenie uczniów romskich w podręczniki szkolne przyczyni się do poprawy sytuacji materialnej i lepszego stanu edukacyjnego.

Od września 2014 roku przy ZSO Nr 7 w Chełmie rozpoczyna funkcjonowanie świetlica integracyjna dla dzieci pochodzenia romskiego i polskiego prowadzona przez Towarzystwo „Oświata”. Ze świetlicy będą korzystać uczniowie wymagający wsparcia dydaktycznego, wychowawczego oraz materialnego z ZSO Nr 7 oraz z SP Nr 2 w Chełmie. Świetlica czynna będzie codziennie w godzinach 13.00 – 17.00.

Główne cele funkcjonowania świetlicy to:

·        poprawa poziomu nauczania dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego,

·        systematyczna pomoc w nadrabianiu i wyrównywaniu braków edukacyjnych,

·        wyrównywanie różnorodnych deficytów rozwojowych i szkolnych,

·        poprawa frekwencji,

·        integracja dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego i polskiego mająca na celu przełamywanie stereotypów, niechęci, nawiązywanie i utrzymywanie koleżeńskich i przyjacielskich kontaktów,

·        uczenie norm społecznych i zwyczajowych,

·        wpajanie szacunku wobec innych kultur i narodowości, kształtowanie postawy tolerancji,

·        kształtowanie umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego,

·        promowanie zdrowego trybu życia,

·        kształtowanie nawyków higieny osobistej.

Realizacja zamierzonych celów odbywać się będzie poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych, zajęć z zakresu edukacji kulturalnej, historycznej i obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem promocji romskiej kultury, systematyczną pomoc w odrabianiu prac domowych, stały monitoring frekwencji podopiecznych oraz integrację dzieci wywodzących się ze społeczności romskiej i polskiej. W świetlicy będą prowadzone zajęcia artystyczne, sportowe, terapeutyczne, filmowe i taneczne, organizowane będą również wycieczki oraz wyjścia na pokazy filmowe. Cyklicznie raz w miesiącu będą odbywać się prelekcje i pogadanki profilaktyczne z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz przedstawicielami służby zdrowia.

Galeria 1

Harmonogram zajęć świetlicy integracyjnej

 

Konferencja edukacyjna i warsztaty historyczne – Bełżec 2014 r

W dniu 27 października uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz przedstawiciele stowarzyszenia „Chełmska Roma” wzięli udział w wyjeździe do Bełżca, gdzie odbyła się uroczystość upamiętniająca zagładę Romów i Sinti, ofiar obozu pracy w Bełżcu. Uczniowie romskiego i polskiego pochodzenia oraz ich opiekunowie uczcili pamięć pomordowanych, wzięli udział w krótkiej modlitwie, a następnie zapalili znicze. Była to przejmująca i niezapomniana lekcja historii, która długo pozostanie w naszych sercach.

Po uroczystości pod pomnikiem ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu pracy w Bełżcu uczestnicy wyjazdu udali się do Gimnazjum Publicznego w Bełżcu, gdzie odbyła się konferencja edukacyjna i warsztaty historyczne. Prelekcje, odczyty i zajęcia warsztatowe przybliżyły uczniom historię obozu pracy w Bełżcu oraz pozwoliły bliżej poznać i zrozumieć romską kulturę. Spotkanie było też okazją do zawarcia znajomości z kolegami i koleżankami z Gimnazjum Publicznego z Bełżca, którzy przyjęli nas bardzo ciepło i serdecznie.

Galeria 2

Miasto Chełm uczestniczy w realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

            W odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) w maju ubiegłego roku nabór wniosków na realizację zadań objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012r. oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, po przeprowadzaniu diagnozy sytuacji dzieci pochodzenia romskiego uczęszczających do szkół na terenie Miasta Chełm, zostały opracowane wnioski z zakresu edukacji na realizację 4 zadań, tj: „Organizację letniego integracyjnego wypoczynku dla dzieci romskich i polskich” (Białka, Kazimierz Dolny - Wojciechów) „Zakup podręczników w ramach wsparcia wychowawczo - edukacyjnego dla dzieci pochodzenia romskiego”, „Zakup odzieży sportowej i obuwia do zajęć sportowych dla dzieci pochodzenia romskiegooraz na Zakup przyborów szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego” (Wesoły Tabor Tolerancji). Decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji złożone wnioski zostały zaakceptowane do realizacji w 2012 roku. Bezpośrednim realizatorem wszystkich zadań jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie natomiast partnerem ze strony społeczności romskiej - Stowarzyszenie „Chełmska Roma”.

            Realizacja zadań w ramach programu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci pochodzenia romskiego w zakresie edukacji szkolnej, które często przejawiają niechęć do nauki szkolnej, co może być spowodowane różnorodnymi przyczynami. Wynika to zarówno z faktu niezbyt biegłego posługiwania się językiem polskim, u podłoża którego leży bilingwizm, a także licznymi trudnościami w nauce oraz problemami adaptacyjnymi. Uczniowie narodowości romskiej zwykle nie mogą liczyć na pomoc rodziców przy odrabianiu lekcji, ponieważ poziom wykształcenia członków społeczności romskiej jest niezadowalający. Pozbawione motywacji ze strony środowiska domowego osiągają dużo niższe wyniki w nauce niż dzieci wspierane przez swoich rodziców w procesie edukacji. Często mają problemy z funkcjonowaniem w grupie klasowej. Ich odmienny wygląd, sposób ubierania się i inna kultura mogą być przyczyną izolacji społecznej, która z kolei prowadzi do patologii.

            Aby pogłębić integrację dzieci romskich ze społeczeństwem oraz wesprzeć ich w procesie edukacyjnym, w ramach programu zostaną zorganizowane wycieczki integracyjne, których nadrzędnym celem będzie bliższe poznanie kolegów z zespołu klasowego, rozwinięcie poczucia przynależności do grupy oraz nawiązanie przyjaźni. Ponadto, wspólne wyjazdy dzieci pochodzenia romskiego i polskiego przyczynią się do przełamania onieśmielenia, podkreślenia tożsamości innych kultur ale też stworzą sytuacje motywacyjne do przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności, takich jak: zapoznanie z historią, geografią i kulturą regionu. Podkreślić należy, że dzieci te, często z uwagi na panujące stereotypy i uprzedzenia, nie mają innej możliwości spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany i tak różnorodny.

            Niski status materialny rodzin romskich można zauważyć w funkcjonowaniu w społeczności szkolnej. Często rodzice nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom przyborów szkolnych oraz wyposażenia niezbędnego do prawidłowego procesu dydaktycznego i funkcjonowania w szkole, co powoduje, że dzieci są marginalizowane i dyskryminowane w zespole klasowym, dlatego też w ramach Programu, planowane jest wsparcie uczniów pochodzenia romskiego w postaci podręczników, przyborów szkolnych oraz kompletów odzieży sportowej i obuwia do zajęć sportowych.          

            Wszelkie działania mają uświadomić dzieciom, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa edukacja, uczynić szkołę bardziej przyjazną dla romskiego ucznia oraz otwartą na jego potrzeby i problemy, co w przyszłości będzie skutkować wzrostem aktywności szkolnej uczniów narodowości romskiej. Tego rodzaju przedsięwzięcia mają bardzo duże znaczenie w procesie opiekuńczo – wychowawczym. Dostarczają dzieciom wielu bodźców, pobudzają ich do myślenia i wzbogacają w nową wiedzę. Ponadto integrują, uczą zachowań i norm prospołecznych, dostarczają wielu wrażeń oraz rozbudzają zainteresowania.

            W 2013 roku planowana jest kontynuacja podjętych działań w ramach Programu.

 

Wakacyjna integracja - Białka

 

Kazimierz Dolny - Wojciechów

 

Wesoły Tabor Tolerancji - 26 września 2012r.