PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW SP NR 7 W CHEŁMIE

Uczniowie uczęszczający do szkoły posiadają swoje prawa i obowiązki, które funkcjonują przy zachowaniu następujących zasad.

Uczeń ma prawo do:

1/      właściwie zorganizowanego kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2/      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3/     korzystanie z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

4/     życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5/     swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6/      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7/     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8/      pomocy w przypadku trudności w nauce,

9/      korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

10/  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

11/ wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

12/  do korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

1/     systematycznego udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz godnego zachowania się w ich trakcie,

2/     przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3/     usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

4/     dbanie o schludny wygląd oraz noszenie stroju galowego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca wraz z identyfikatorem szkoły,

5/     odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

6/     dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole oraz mienie szkolne, własne i innych,

7/     zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych,

8/     zakazu palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania narkotyków na terenie szkoły i w otoczeniu szkoły,

9/     zakazu opuszczania szkoły w czasie lekcji i przerw lekcyjnych,

10/ przestrzegania zasad współżycia społecznego m.in. przeciwstawiać się objawom brutalności i wulgarności, szanować poglądy i przekonania oraz wolność i godność osobistą drugiego człowieka, zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych.

Nagrody

1.    Wobec uczniów szkoła stosuje nagrody i kary. Ich zastosowanie jest wyrazem oceny postępowania ucznia. Dobór nagrody lub kary musi być odpowiedni z wychowawczego punktu widzenia. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. Nagrody i kary powinny być odpowiednio stopniowane.

2.      Rodzajem nagród stosowanych przez szkołę są:

1/ wyróżnienia (pochwała) wobec klasy przez: nauczyciela, wychowawcę, dyrektora szkoły,

2/  list gratulacyjny wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły do rodziców,

3/  nagrody rzeczowe,

4/  dyplom uznania,

5/  inne wyróżnienia i nagrody ustanowione przez władze szkolne.

3.     Uczeń klasy kończący szkołę podstawową i gimnazjum, który uzyskał najwyższą ocenę średnią z przedmiotów objętych programem nauczania oraz ocenę wzorową z zachowania, otrzymuje miano Prymusa Szkoły Podstawowej Nr 7 w danym roku szkolnym i nagrodę rzeczową. Fakt ten odnotowuje się w kronice szkoły.

4.     Z wnioskiem o wyróżnienie uczniów i przyznanie nagród do dyrekcji szkoły wystąpić mogą:

1/    wychowawcy klas,

2/    nauczyciele,

3/    opiekunowie organizacji uczniowskich,

4/    Samorząd Uczniowski.

Kary

1.     Przy stosowaniu kar należy kierować się zasadą, iż kara może być wymierzona, gdy inne środki wychowawcze nie odnoszą skutku, a jej zastosowanie przyczyni się do osiągnięcia określonego celu wychowawczego.

2.     Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu szkoły, lekceważenie obowiązków szkolnych, naruszanie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:

1/    upomnieniem wychowawcy klas,

2/    upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły,

3/    ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego negatywnym zachowaniu,

4/   zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, dodatkowych oraz w uroczystościach i innych imprezach szkolnych.

3.     Za postępowanie wywierające szkodliwy i demoralizujący wpływ na kolegów, uczeń może być przeniesiony decyzją Dyrektora Szkoły do równoległej klasy w szkole lub przeniesiony do innej szkoły. W stosunku do uczniów spoza obwodu w takich sytuacjach Dyrektor Szkoły nakazuje mu powrót do szkoły macierzystej.

4.     Przeniesienia ucznia do innej szkoły dokonuje Kurator Oświaty na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły.

5.     Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność szkolną i uczniów, chuligańskie zachowanie się uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów.

6.      Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony z listy uczniów. W takim przypadku uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora szkoły o zgodę na dokończenie cyklu kształcenia. Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli:

1/      uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu,

2/     liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania, grozi mu nieodpowiednia ocena zachowania.

7.     Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanych nagrodach lub zastosowanych wobec niego kar.

8.     Wykonanie kary Dyrektor Szkoły może zawiesić na czas próby nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub organizacji, do której należy.

9.     Uczeń ma prawo do odwołania się od kary w przypadku, gdy uzna iż jest ona niewspółmiernie surowa do jego winy i gdy zajdą nowe okoliczności świadczące na korzyść ucznia.

10.  Odwołanie rozpatruje Dyrektor Szkoły i powiadamia ucznia o decyzji w tej sprawie w ciągu 5 dni. Decyzja Dyrektora na odwołanie ucznia od zastosowanej kary jest ostateczna.

 Procedury dotyczące stroju uczniowskiego
oraz posiadania identyfikatorów

Strojem obowiązującym w SP Nr 7 w Chełmie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca jest strój galowy. Uczniowie zobowiązani są także do posiadania identyfikatorów.

Ubiór  codzienny  ucznia:

1.      Codzienny strój uczniów to zwykły ubiór uczniowski stonowany kolorystycznie, bez ekstrawaganckich dodatków, dostosowany do następujących ustaleń:

a/      Uczniowie przychodzą ubrani schludnie i estetycznie.

b/     Strój ucznia nie może eksponować odkrytych ramion, brzucha, głębokich dekoltów.

c/      Zakazuje się stosowania makijażu i manicure, układania ekstrawaganckich fryzur, kolczykowania ciała, manifestowania wyglądem przynależności do subkultur młodzieżowych.

d/     Dozwolona jest skromna biżuteria (za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności).

e/      W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają w szkole obuwie. Obowiązuje lekkie obuwie sportowe (typu adidasy, trampki, tenisówki) na jasnej podeszwie. Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie, przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy. Po zakończeniu zajęć sportowych należy strój zmienić.

f/       Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki.

g/      Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

h/      Każdy uczeń nosi w widocznym miejscu identyfikator.

Strój galowy ucznia:

Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:

1.    uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

2.    grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły, jeżeli jest reprezentantem Szkoły,

3.    imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.

Przez strój galowy należy rozumieć:

a.       dla dziewcząt – ciemna spódnica (spodnie) i biała bluzka lub ciemny kostium,

b.      dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur.

Zasady ogólne:

1.       Obowiązek noszenia stroju galowego kontrolowany będzie przez wychowawców klas, nauczycieli oraz dyrekcję szkoły.

2.       W przypadku gdy uczeń nie ma na sobie stroju galowego w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, otrzymuje ostrzeżenie, zgodne ze Statutem Szkoły.

3.        Identyfikator ma być noszony w widocznym miejscu na klatce piersiowej.

4.        Uczeń zobowiązany jest dbać o identyfikator.

5.       Sposób wywiązywania się uczniów z obowiązku noszenia stroju galowego oraz identyfikatora będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

6.       Wychowawcy klas zobowiązani są do założenia klasowego zeszytu uwag i dołączenia go do dziennika klasowego.

W przypadku uchylania się od obowiązku noszenia stroju galowego nauczyciele wpisują adnotacje do klasowego zeszytu uwag.

1.       trzy uwagi – 1 punkt ujemny z zachowania oraz ustne lub pisemne powiadomienie rodziców;

2.        pięć uwag – nagana Dyrektora Szkoły;

3.        powyżej pięciu uwag – obniżenie zachowania o jedną ocenę.

Tryb postępowania w przypadku braku identyfikatora:

Brak identyfikatora odznaczany jest przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym według ustaleń Rady Pedagogicznej

1.        trzykrotny brak identyfikatora (jeden brak = jeden dzień) - upomnienie wychowawcy

2.        kolejny raz (czwarty) - nagana wychowawcy oraz pisemne powiadomienie rodziców

3.       dalsze (powyżej czterech) – 1 punkt ujemny z zachowania

4.       notoryczne niewywiązywanie się z obowiązków noszenia identyfikatora, powoduje obniżenie o jedną ocenę z zachowania

W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się dwukrotny brak identyfikatora z powodów usprawiedliwionych.

W przypadku zagubienia identyfikatora, uczeń zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy. Duplikat wydany zostanie na koszt ucznia w terminie jednego tygodnia. Na ten okres uczeń otrzymuje identyfikator zastępczy (wydany przez sekretariat szkoły).

Procedury postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

1.   Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego i innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych, o czym jest poinformowany przez wychowawcę klasy (urządzenie to podczas zajęć powinno być wyłączone).

2.   W przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć, nauczyciel odbiera mu urządzenie.

3.   Odebrany telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne nauczyciel niezwłocznie oddaje dyrektorowi szkoły oraz informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy.

4.   W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego nauczycielowi, nauczyciel prosi przewodniczącego klasy o poinformowanie o tej sytuacji dyrektora szkoły.

5.   Dyrektor szkoły bezzwłocznie telefonicznie informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i zobowiązuje ich do osobistego zgłoszenia się po odbiór urządzenia.

6.   W trakcie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konsekwencjach wynikających z niestosowania się do ustaleń określonych w Statucie Szkoły (w tym kryteriach ocen zachowania).