Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej imienia. W plebiscycie na patrona szkoły, młodzież wybrała generała Władysława Sikorskiego. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców zatwierdziła ten wybór.
O rozpoczęciu akcji nadania imienia szkole powiadomiono Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie.
W styczniu 1993 r. powołano zespół i opracowano harmonogram zadań do realizacji. Akcja była realizowana pod hasłem "Dopóki w sercach naszych". W ramach tej akcji wykonano wiele zadań w których uczestniczyła młodzież, nauczyciele i rodzice. We wszystkich klasach odbyły się lekcje poświęcone patronowi szkoły. Uczniowie na lekcjach historii otrzymali pełną informacje o życiu i działalności gen. Władysława Sikorskiego.
W klasopracowniach uczniowie i wychowawcy wykonali okolicznościowe gazetki. Odbyły się konkursy: literacki, plastyczny i historyczny. Wykonano również cegiełki a pieniądze otrzymane z ich sprzedaży zostały przeznaczone na zakup sztandaru i wykonanie tablicy pamiątkowej. Wykonano według projektu wicedyrektora Józefa Fyka, tablice pamiątkową i urządzono szkolną izbę pamięci. Tablica pamiątkowa jest mosiężnym odlewem popiersia generała z napisem ,,Generał Sikorski 1881-1943". Obok
popiersia umieszczono trzy dębowe liście oraz hasło ,,DOPÓKI W SERCACH NASZYCH".

Plastyk Krzysztof Wieczorek nieodpłatnie wykonał portret olejny generała Sikorskiego i projekt sztandaru szkoły. Za pośrednictwem prywatnych kontaktów nawiązano współpracę z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, skąd otrzymano zdjęcia, kserokopie dokumentów, książek i wydawnictwa. Wzbogaciły one zbiory szkolnej izby pamięci. W październiku 1994 r. delegacja młodzieży odwiedziła Szkołę Podstawową  
w Hyżnem k/Rzeszowa. Hyżne jest miejscowością, w której Władysław Sikorski spędził lata młodości. Szkoła ta jako pierwsza w Polsce otrzymała imię gen. Władysława Sikorskiego. Uroczystość nadania szkole imienia, poświęcenia i wręczenia sztandaru odbyła się 10 listopada 1994 r. z udziałem władz kościelnych, wojewódzkich miejskich i oświatowych. Na uroczystość przybyli ponadto przedstawiciele zakładów pracy, organizacji kombatanckich i delegacje młodzieży. Uroczystość rozpoczęła msza w kościele parafialnym koncelebrowana przez Metropolitę Lubelskiego księdza arcybiskupa Bolesława Pylaka, podczas której poświęcono sztandar szkoły. Główne uroczystości odbyły się w szkole. Zaproszeni goście wysłuchali montażu poetycko - muzycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży, zwiedzili wystawę prac plastycznych i szkolną izbę pamięci oraz wpisali się do kroniki szkolnej.

 

Szkolna Izba Pamięci gen. Władysława Sikorskiego

1. Dzieciństwo i młodość

2. W walce o Niepodległą 1914-1918

3. W II Rzeczypospolitej 1918-39

4. Premier Rządu na uchodźstwie 1939-43

5. Naczelny Wódz 1939-1943

6. Wśród polskich żołnierzy

7. Mąż i ojciec

8. Tragedia w Gibraltarze

9. Pogrzeb na obczyźnie

10. W wolnej Polsce

11. W naszej pamięci

12. Muzeum w Londynie

Ordery i odznaczenia

 

Otwarcie Nowej Izby Pamięci Patrona Szkoły

z okazji 50 lecia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chełmie

GALERIA

Kalendarium życia Władysława Sikorskiego

· 20 maja 1881 - w Tuszowie Narodowym, niedaleko Mielca, urodził się Władysław Eugeniusz Sikorski
· 4 sierpnia 1885 - umiera ojciec Władysława Sikorskiego
· 1887-1892 - Władysław uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Hyżnem
· 1902 - Sikorski zdaje maturę we Lwowie, w tym też roku zapisuje się na wydział budownictwa wodnego Politechniki Lwowskiej
· 1904-1905 - Władysław Sikorski odbywa roczną służbę wojskową w armii austriackiej (następnym roku zostaje podporucznikiem rezerwy piechoty)
· 1907 - kończy studia na Politechnice Lwowskiej
· 1908 - Sikorski otrzymuje dyplom inżyniera na Politechnice Lwowskiej.
· 1910 - zakłada we Lwowie jawny Związek Strzelecki i zostaje jego prezesem
· 1912 - jest współzałożycielem Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
· 1913 - po odbyciu kolejnych ćwiczeń zostaje porucznikiem rezerwy
· 1914 - wybucha I wojna światowa. Sikorski zostaje zmobilizowany do wojska austriackiego
· 1918 - II Brygada buntuje się i nocą z 15 na 16 lutego 1918 roku przełamuje linie austriackie. Sikorski, razem z oficerami Polskiego Korpusu Posiłkowego, wyraża solidarność z II Brygadą, za co zostaje internowany na Węgrzech
· 1920 - na początku roku Sikorski otrzymuje stopień generała brygady·
· grudzień 1922 - zostaje zamordowany pierwszy konstytucyjny prezydent Rzeczypospolitej, Gabriel Narutowicz. Sikorski obejmuje prezesurę rządu
· 1924-1925 - obejmuje stanowisko ministra spraw wojskowych w rządzie Władysława Grabskiego
· 1930 - umiera matka Władysława Sikorskiego
· 1 września 1939 - wybucha II wojna światowa. 28 września Sikorski zostaje dowódcą Wojsk Polskich we Francji. 30 września zostaje premierem
Rządu Jedności i Obrony Narodowej, a 7 listopada Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych
· 24 grudnia 1940 - zostaje mianowany generałem broni
· luty 1941 - otrzymuje doktorat honoris causa uniwersytetu w St. Andrews
· 24 maja 1943 - generał Sikorski, samolotem Liberator AL523, wylatuje na inspekcję wojsk polskich na Bliskim Wschodzie. W nocy, 4 lipca, kiedy ma wracać do Anglii, tuż po starcie samolot spada do morza. Generał
I towarzyszące mu osoby giną na miejscu
· 16 sierpnia 1943 - generał zostaje pochowany na cmentarzu lotników polskich w Newark, niedaleko Londynu
· 17 września 1993 - prochy generała Władysława Sikorskiego zostają przeniesione na Wawel.