Jak powstaje gazeta?                    powrót

    W kwietniu 2014 roku uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Nr 7 rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego Jak powstaje gazeta? Celem projektu było  poznanie procesu powstawania gazety,   rozbudzanie zainteresowań pracą grafika komputerowego i dziennikarza , rozwijanie kompetencji komputerowych uczniów i stworzenie gazetki szkolnej. Uczniowie pracowali w czterech zespołach

1 zespół - zbierał informacje na temat mass mediów, podziału prasy i historii czasopism w Polsce i na świecie, przygotował  prezentację multimedialną, plakaty informacyjne i artykuł do gazetki.

2 zespół -  opracował ankietę na temat jakie czasopisma czytają uczniowie gimnazjum, przeprowadził badania ankietowe, opracował wyniki badań w programie Excel,  napisał artykuł do gazetki i przygotował prezentacje multimedialna z przeprowadzonych badań.

 3 zespół – przygotował relacje z wycieczki do redakcji gazety regionalnej i kosztorys związany z wydawaniem gazety,

4 zespół – przygotował wykaz wydarzeń szkolnych z ostatnich miesięcy, zebrał i przedstawił  wszystkim zespołom zasady pisania artykułów do gazetki oraz przygotował szatę graficzną całej gazetki i nadzorował skład artykułów.

Większość uczniów przygotowała samodzielnie artykuły, zamieściła je w programie komputerowym, dołączyła zdjęcie lub element graficzny.

    W ramach projektu wszyscy uczniowie wzięli udział w spotkaniu z dziennikarzami gazety chełmskiej Nowego Tygodnia, gdzie mieli okazje poznać specyfikę pracy dziennikarskiej i grafika komputerowego. Zapoznali się również z kosztami druku i dystrybucji gazety.  Na koniec spotkania uczniowie stworzyli artykuł do gazety i hasło reklamujące swoją szkołę

    W ramach projektu uczniowie obejrzeli film z zasobów Internetu - Jak powstaje gazeta?  Wzięli udział w spotkaniu na którym poznali zasady pisania artykułów prasowych, stworzyli kolaż z różnych gazet na dowolny temat oraz poznali program komputerowy Microsoft Publisher w którym stworzyli dwa numery gazetki szkolnej KEKS. Pracę nad gazetką szkolną uczniowie zakończyli w I sem. 2014/2015 roku. Publiczna prezentacja odbyła się 11 marca 2015 roku.

    Na uroczystym podsumowaniu projektu uczniowie zaprezentowali swoje zadania w obecności pani wicedyrektor Elżbiety Ćwir i nauczycieli. Podsumowanie projektu obejrzeli uczniowie klas IIBg, IICg, IIDg i VA. Projekt przygotował dla uczniów nauczyciel informatyki Andrzej Ślusarczyk i Małgorzata Grela nauczyciel biblioteki szkolnej.

 

Oblicza teatru. Jak odróżnić rodzaje widowisk teatralnych?     powrót

W I semestrze roku szkolnego 2013/2014 klasa II b gimnazjum realizowała projekt edukacyjny pt. „Oblicza teatru… Jak odróżnić rodzaje widowisk teatralnych?” Nadrzędnym celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat teatru. Ponadto uczniowie poznawali specyfikę różnych widowisk teatralnych, wzbogacali wiedzę w terminologię związaną z teatrem, rozwijali własną kreatywność i wrażliwość na sztukę oraz uczyli się  współpracy w grupie.

Uczniowie pracowali w sześciu zespołach, z których każdy opracowywał materiały dotyczące takich widowisk teatralnych jak: teatr żywego planu, pantomima, teatr telewizji, opera i balet. Do zadań zespołów należało między innymi przygotowanie ogólnych informacji o danym widowisku teatralnym, jego charakterystycznych cechach, najwybitniejszych inscenizacjach i twórcach. Grupy były odpowiedzialne za udokumentowanie swoich działań w postaci plakatów, multimedialnych slajdów dołączanych do  wspólnej prezentacji. Ostatni zespół zajmował się  porządkowaniem i  komputerowym opracowaniem wszystkich informacji zebranych przez pozostałe grupy w postaci prezentacji multimedialnej o rodzajach widowisk teatralnych oraz multimedialnego słowniczka pojęć teatralnych. Opiekunem projektu była pani Grażyna Szynaka, a pracę uczniów pod względem artystycznym wspierał również pan Sylweriusz Sotel.

Uroczystość podsumowania projektu miała miejsce 3 XII 2013 r. W obecności dyrektora szkoły Wiesława Podgórskiego, rodziców, nauczycieli uczących i młodzieży klas gimnazjalnych, klasa II b zaprezentowała efekty swojej pracy. Na tle prezentacji multimedialnej pokazującej specyfikę różnych widowisk teatralnych uczniowie przedstawili inscenizację złożoną ze scenek dramatycznych, baletowych, pantomimicznych czy musicalowych. Publiczność mogła podziwiać talenty aktorskie i wokalne swoich kolegów i koleżanek zaprezentowane w żartobliwej konwencji scenicznej. Całość zakończył konkurs wiedzy o teatrze dla publiczności.

 

 Czy znamy historię i kulturę krajów niemieckojęzycznych        powrót

    W maju 2013 r. uczniowie klas IIA, IIB, IIC, IC brali udział w projekcie Czy znamy historię i kulturę krajów niemieckojęzycznych?  Celem projektu było poszerzenie wiadomości realioznawczych i kulturoznawczych oraz promocja nauki języka niemieckiego. Pierwszym etapem projektu było losowanie poszczególnych krajów: Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Lichtenstein i Luksemburga. Uczniowie pracowali w pięciu grupach zadaniowych,  zbierali informacje dotyczące położenia geograficznego, podziału administracyjnego, znanych osobistości, ciekawych miejsc i produktów. Spotykali się po lekcjach, selekcjonowali zebrane informacje i wykonywali plakaty i przygotowywali prezentacje swoich wystąpień. W dniu 20 maja – w Dniu Krajów Niemieckojęzycznych  odbyło się podsumowanie projektu. Każda grupa prezentowała zebrane informacje na temat danego kraju. Projekt przygotowali nauczyciele języka niemieckiego Mariola Podgórska, Barbara Łoś i Małgorzata Gondek. Działania uczniów oceniono pozytywnie.

 

            Cała prawda o reklamach - czy reklamy kłamią?     powrót

     W II sem. roku szkolnego 2012/1013 uczniowie klasy II B gimnazjum realizowali zadania projektu edukacyjnego „Cała prawda o reklamach – czy reklamy kłamią?”.

Celem działań było zbadanie i udowodnienie czy reklamowane produkty różnią się w rzeczywistości, zwrócenie uwagi na elementy perswazji i manipulacji w reklamach, kształtowanie postaw odpowiedzialności za samodzielnie podejmowane decyzje, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, wzbogacanie umiejętności plastycznych i artystycznych uczniów, doskonalenie talentów reżyserskich uczniów, doskonalenie talentów aktorskich uczniów, przygotowanie do występów publicznych i samooceny swoich osiągnięć. Ponadto praca w grupach sprzyjała rozwojowi pozytywnych kontaktów interpersonalnych i integracji zespołu klasowego.

     8 kwietnia 2013 roku uczniowie rozpoczęli działania projektowe w sześciu grupach.  Każda grupa została zapoznana ze specyfiką metody projektu i jej dokumentacją. Korzystając z różnych źródeł informacji i wsparcia opiekuna projektu uczniowie gromadzili materiały potrzebne do realizacji zadań w poszczególnych grupach.

     Każda grupa pod kierunkiem lidera zebrała i opracowała materiały dotyczące następujących tematów:

Grupa I –   opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród ludzi z różnych grup wiekowych na temat reklam w naszym życiu;

Grupa II –  zebranie materiałów dotyczących technik tworzenia reklam, przeprowadzenie wywiadu, nagranie reportażu i stworzenie prezentacji multimedialnej;

Grupa  III – zebranie materiałów dotyczących wyjaśnienia terminu i podziału reklam, współtworzenie prezentacji multimedialnej;

Grupa IV – zebranie materiałów w postaci samodzielnie wykonanych zdjęć dotyczących powszechności występowania reklam w otaczającym nas świecie;

Grupa V -  przygotowanie i przeprowadzenie na żywo testów reklamowanych produktów,

Grupa VI -  przygotowanie i udekorowanie sali do podsumowania projektu.

     W podsumowaniu projektu 20 czerwca 2013 roku wzięli udział wszyscy uczniowie klasy II B gimnazjum zaangażowani w działania projektowe, przedstawiając efekty swojej pracy w formie prezentacji multimedialnej, reportażu i inscenizacji. Na podsumowanie projektu edukacyjnego zaproszono: dyrektora szkoły w Chełmie, nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły, którzy mogli na własne oczy przekonać się o jakości reklamowanych produktów. Projekt przygotował pan Tomasz Ochera.

 

Czy znamy przebieg Powstania Styczniowego na Ziemi Chełmskiej? 

                                                                                                                                                                                                powrót

Projekt edukacyjny „Czy znamy przebieg Powstania Styczniowego na Ziemi Chełmskiej” zrealizowano w klasie IA i IC Gimnazjum ZSO nr 7 w Chełmie w II semestrze 2012/2013 r. Głównym celem projektu było przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat przebiegu Powstania Styczniowego na Ziemi Chełmskiej oraz sylwetek głównych bohaterów tego wydarzenia

Realizację projektu uczniowie rozpoczęli od wizyty w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, by obejrzeć wystawę poświęconą Powstaniu Styczniowemu na Ziemi Chełmskiej oraz poznać publikacje potrzebne do badań i studiów regionalnych, które zgromadzone zostały w Centrum Wiedzy o Regionie. Wizyta w bibliotece była owocna, a udostępnione źródła pozwoliły odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące przebiegu powstania w Chełmie i w regionie.

Kolejnym zadaniem związanym z realizacją projektu było odnalezienie i uczczenie  miejsc związanych z historią powstania w najbliższej okolicy. Uczniowie odwiedzili mogiłę powstańców, znajdującą się na cmentarzu przy ulicy Lwowskiej w Chełmie, oraz odbyli wycieczkę rowerową do Depułtycz, gdzie 5 sierpnia 1863 r. miała miejsce jedna z największych bitew powstania na Ziemi Chełmskiej. W Depułtyczach Nowych odnależli pomnik powstańców styczniowych, zaś w Depułtyczach Królewskich uczczcili pamięć poległych żołnierzy przy mogile powstańczej.

Wycieczki klasowe szlakiem Powstania Styczniowego nie były jedyną formą realizacji  projektu. Uczniowie w grupach zadaniowych opracowali regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i gimnazjum „Powstanie Styczniowe na Ziemi Chełmskiej” oraz zorganizowali szkolny konkurs na prezentację multimedialną o tej samej tematyce, w których również sami wzięli udział.

Jury konkursowe: p. Stanisław Błaszczuk-historyk i regionalista, p. Arkadiusz Kwieciński-starszy wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie i historyk, p. Joanna Grochola-nauczyciel plastyki i kierownik LSCDN O/Chełm rozstrzygnęło konkurs, wyłaniając zwycięzców i wyróżnionych.

Podsumowanie projektu nastąpiło 25 maja 2013 r. w trakcie Festynu „Razem w Siódemce możemy więcej” w obecności zaproszonych gości, dyrekcji szkoły, rodziców i nauczycieli uczniowie zaprezentowali inscenizację, do scenariusza powstałego na kanwie pamiętników Stefana Brykczyńskiego, uczestnika powstania na Ziemi Chełmskiej. Pracy nad nim podjęła się uczennica klasy IA Kamila Siatka, zaś większość rekwizytów wykonali sami uczniowie.

Główny cel projektu edukacyjnego został w pełni osiągnięty. Dzięki różnorodnym i ciekawym formom pracy uczniowie mieli szansę na pogłębienie wiedzy na temat powstania oraz rozwój swoich zainteresowań i umiejętności. Projekt przygotowali: Elżbieta Szoda, Marta Blinowska. Realizacje projektu wspierali nauczyciele: Grażyna Szynaka, Mariola Podgórska, Andrzej Ślusarczyk, Edyta Bubiłek-Wójcik, Elżbieta Staniszewska.

      „Miłość niejedno ma imię”   powrót

Projekt edukacyjny „Miłość niejedno ma imię” zrealizowano w klasie IIa Gimnazjum nr 7 w Chełmie w I semestrze 2012/2013r. pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego pani Elżbiety Ćwir i wychowawczyni  pani Joanny Szewczuk. Celem pracy uczniów było m. in.- poszerzenie wiedzy na temat motywu miłości w literaturze i sztuce,

- poszerzenie wiedzy na temat motywu miłości w literaturze i sztuce,

- kształcenie umiejętności dostrzegania uniwersalnych wartości wpisanych w dzieła sztuki,

- przeprowadzenie ankiety o kierowaniu się w życiu rozsądkiem i uczuciami,

- opracowanie albumu z uczniowskimi wierszami i opowiadaniami o miłości,

- przygotowanie przedstawienia kabaretowego odwołującego się do motywów literackich.

             Projekt zrealizowano przy okazji omawiania utworów związanych z epoką romantyzmu. Przewidziany był dla pięciu zespołów, z których każdy realizował przydzielone mu zadanie w czasie czterech tygodni. Uczniowie, oprócz prezentacji efektów pracy poszczególnych zespołów, przygotowali także przedstawienie kabaretowe, będące zwieńczeniem projektu. Uroczystość  podsumowania odbyła się 7 lutego 2013r. w obecności dyrektora szkoły Wiesława Podgórskiego, rodziców oraz całego zespołu klasowego. Niezwykle romantyczny wystrój sali oraz  pyszny tort w kształcie serca dopełniły wspaniały nastrój panujący w tym dniu w klasie. realizację projektu wspierał Sylweriusz Sotel.

     

  

Czy dzisiejsza młodzież rozumie prawdziwe znaczenie Świąt Bożego

               Narodzenia?             powrót

     W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klasy II c gimnazjum realizowali zadania projektu edukacyjnego Czy dzisiejsza młodzież rozumie prawdziwe znaczenie Świąt Bożego Narodzenia?

     Celem działań była popularyzacja polskich tradycji bożonarodzeniowych wśród młodzieży gimnazjalnej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za kultywowanie tradycji świątecznych, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, doskonalenie umiejętności plastycznych uczniów, rozwijanie talentów kulinarnych uczniów, doskonalenie talentów aktorskich uczniów oraz przygotowanie do występów publicznych. Ponadto praca w grupach sprzyjała rozwojowi pozytywnych kontaktów interpersonalnych i integracji zespołu klasowego.

     10  grudnia 2012 roku uczniowie rozpoczęli działania projektowe w czterech grupach.  Każda grupa została zapoznana ze specyfiką metody projektu i jej dokumentacją. Korzystając z różnych źródeł informacji i wsparcia opiekunów projektu uczniowie gromadzili materiały potrzebne do realizacji zadań

      4 lutego 2013 roku uczniowie klasy II c podsumowali działania projektowe i przedstawili efekty swojej pracy w formie prezentacji multimedialnej, wykonanych ozdób świątecznych, przedstawienia  „Największy skarb”. Podsumowanie projektu edukacyjnego odbyło się w obecności zaproszonych gości: Dyrektora ZSO nr7 w Chełmie, nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły którzy mogli skosztować  tradycyjnych wypieków świątecznych, przygotowanych przez  jedną z grup.

 

 

Autorzy naszych lektur -  co wiemy o nich dziś?  powrót

 W projekcie przygotowanym przez pana Marcina Kiwińskiego wzięły udział klasy III A i III B. Celem projektu było wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy o autorach szkolnych lektur. Zadaniem uczniów było wyszukanie i selekcjonowanie informacji zawartych w publikacjach piśmienniczych o życiu i twórczości wybranych pisarzy i poetów. Zebrane wiadomości uczniowie zaprezentowali w formie prezentacji multimedialnych. Projekt był okazją do doskonalenia umiejętności wypowiadania się i tworzenia tekstów publicystycznych. Projekt podsumowano 25.01.2012 roku w kl. IIIB i 27.01.2012 roku w kl. III A, wzięły w nim udział wszystkie klasy trzecie gimnazjum.

 

Ile jest matematyki w architekturze Chełma i okolic? powrót

Celem projektu było zbadanie przez uczniów ile jest matematyki w otaczającym nas świecie przyrody i architektury. Zadania projektowe uczniów dotyczyły wyszukania w budowlach Chełma figur geometrycznych i obliczenia ich pola powierzchni i objętości. Uczniowie poszukiwali również wielokątów foremnych i osi symetrii w przyrodzie. Zebrane informacje i obliczenia przedstawili w formie prezentacji multimedialnych na publicznym pokazie 14 czerwca 2012 roku w obecności rodziców i pani dyr. Elżbiety Bałki. Projekt przygotowała pani Katarzyna Archimowicz. Wzięło w nim udział 18 uczniów klasy II A

 

Moja Ojczyzna to Chełmszczyzna - jak działa samorząd lokalny? powrót

W roku szkolny 2011/2012 kl. II B realizowała projekt Moja Ojczyzna to Chełmszczyzna - jak działa samorząd lokalny? pod opieką pani Beaty Kapelusznej. Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat struktury i działalności samorządów lokalnych. Zadaniem uczniów było: zgromadzenie informacji na temat rodzajów samorządów w Polsce, struktury samorządu terytorialnego, specyfiki pracy i zadań w funkcjonowaniu samorządu gminnego na przykładzie gminy Chełm, funkcjonowania i zadań władz samorządu powiatowego na przykładzie Chełma, zadań i funkcjonowania samorządu wojewódzkiego na przykładzie województwa lubelskiego i przeprowadzić wywiad z pracownikiem samorządu. Zebrane informacje uczniowie zaprezentowali w formie prezentacji multimedialnych. Publiczna prezentacja i podsumowanie projektu odbyło się 21 czerwca 2012 roku w obecności rodziców i nauczycieli.

 

W jaki sposób prawa fizyki wykorzystywane są wokół nas? powrót

Kl. II C pod opieką pani Anny Jędrzejewskiej realizowała projekt - W jaki sposób prawa fizyki wykorzystywane są wokół nas? Zadaniem uczniów było przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń i prezentacji ukazujących gęstość różnych cieczy, regulacji napięcia, ukazanie działania siły ciężkości, zebrania wiadomości na temat budowy mostów i zastosowania różnych materiałów budowlanych. Uczniowie pracowali w siedmiu zespołach od lutego do maja 2012 roku. Publiczny pokaz i omówienie prezentacji  oraz doświadczeń odbyło się 19 czerwca 2012 roku w obecności rodziców, uczniów i dyrektora Wiesława Podgórskiego.

 

W jaki sposób poznajemy kulturę brytyjską?     powrót

Celem projektu było poznanie współczesnej kultury brytyjskiej. Uczniowie pracowali w 7 grupach zadaniowych. Projekt pozwolił młodzieży zgłębić wiedzy na temat kuchni brytyjskiej, muzyki, filmu, mody, sportu, zabytków. Jedna z grup przedstawiła plan wycieczki do Londynu. W projekcie udział wzięło 28 uczniów klasy II d. Podsumowanie odbyło się 09.02.2011 r. Projekt przygotowała pani Agnieszka Praczuk.

 

Jak zorganizować biwak na każdą kieszeń?   powrót

Klasa IIc pod opieką pani Ireny Kornat wzięła udział w projekcie ,,Jak zorganizować biwak na każdą kieszeń?". Celem projektu było wyszukanie i przygotowanie przez uczniów najlepszych ofert biwakowych oraz przygotowanie kosztorysu biwaku. Prezentacja ofert 6 zespołów odbyła się 09.05.2011r.  z udziałem rodziców i dyrekcji szkoły. Wybrano ofertę biwakową Zespołu I ,,Roztoczanka". Uczniowie wzięli udział w zorganizowanym biwaku od 1 do 3 czerwca 2011r.

 Publiczna prezentacja i sprawozdanie z realizacji II części projektu czyli pobytu na biwaku odbyło się 13 czerwca 2011r. Wszyscy uczniowie klasy II c zaliczyli projekt.

 

      

Odkrywamy i kroczymy śladami staropolszczyzny w Chełmie i regionie.      powrót

Klasa I d po opieką pani Elżbiety Pałczyńskiej-Prus wzięła udział w projekcie edukacyjnym Śladami staropolszczyzny celem którego było poznanie korzeni kultury regionalnej. Uczniowie pracowali w trzech zespołach. Ich zadaniem było zebranie i uporządkowanie informacji o historii wybranych zabytków, opracowanie bibliografii źródeł i opracowań, stworzenie biogramu życia i twórczości Mikołaja Reja, odkrycie walorów krajobrazowych historyczno-geograficznych Chełmszczyzny a także ćwiczenia w redagowaniu różnorodnych form wypowiedzi. Dzięki udziałowi w projekcie klasa stała się sprawnym zespołem w którym każdy z uczniów znalazł swoje miejsce. Uczniowie przedstawili efekty swojej pracy: gazetki, albumy, prezentacje multimedialne oraz omówili opracowane trasy wycieczek po Chełmie. Nie zabrakło też żartów związanych z naszym miastem, wizerunkiem Bielucha oraz wywiadów ze znanymi mieszkańcami Chełma. Podsumowanie działań projektowych nastąpiło 15 września 2011 roku w obecności rodziców i nauczycieli.