ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 7 W CHEŁMIE

                                                                                                                                                                                            powrót

Ustalenia ogólne

1.     Uczniowie gimnazjum mają obowiązek wzięcia udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

2.     Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3.     Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania.

4.     Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania

5.     Gimnazjum stwarza warunki do realizacji projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy.

6.     Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym semestrze nauki w klasie trzeciej.

7.     Projekty edukacyjne realizowane są w zespołach klasowych lub międzyoddziałowych liczących od 3-8 osób.

8.     System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się poprzez dobór samodzielny uczniów bądź poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.

9.     Czas trwania projektu może wynosić od dwóch tygodni do sześciu miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu. Na prośbę uczniów może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

Rola nauczycieli

1.     Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

2.     Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów i powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektów gimnazjalnych w szkole.

3.     Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną zatwierdza szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych.

4.     Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:

·        Koordynowanie prac szkolnego zespołu do realizacji projektów gimnazjalnych.

·        Zebranie od zespołów przedmiotowych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie listy projektów do realizacji w danym roku szkolnym i publiczne jej przedstawienie.

·        Opracowanie wraz z zespołem wzorów dokumentacji potwierdzającej realizacje projektu /karta projektu, karta zadania i ewaluacji/.

·        Monitorowanie stanu realizacji projektów.

·        Nadzór nad dokumentacją projektów.

·        Koordynowanie prac związanych z publiczną prezentacją projektów.

·        Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania.

5. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Do zadań opiekuna projektu należy:

·        Omówienie zakresu tematycznego oraz celów projektu edukacyjnego.

·        Przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

ü     karty projektu /planu realizacji kolejnych etapów projektu/

ü     arkusza samooceny uczniów

ü     arkusza oceny projektu

ü     sprawozdania z realizacji projektu

·        Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu.

·        Organizacji opieki nad uczniami podczas zadań projektowych i konsultacji.

·        Pomoc uczniom nad każdym etapie realizacji projektu.

·        Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.

·        Pomoc w przygotowaniu publicznej prezentacji projektu.

·        Ocena projektu.

·        Komunikacja z nauczycielami i wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie.

·        Przekazanie dokumentacji z realizacji projektu szkolnemu koordynatorowi

6. Nauczyciele, w zakresie swoich kompetencji, są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

7. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

·        Poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

·        Prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu edukacyjnego przez wszystkich uczniów klasy w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom).

·        Komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.

·        Dokonywanie zapisów związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej, (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

 

Działania projektowe

I.     Wybór tematu projektu.

1.     Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści i brać pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły.

 

2.     Propozycje tematów projektów są przedstawiane dyrektorowi gimnazjum do końca września danego roku szkolnego ( w roku szkolnym 2010/2011 do końca grudnia 2010 r. )

 

3.     Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.

 

4.     Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów ze wskazaniem opiekuna projektu jest zgłaszana do koordynatora projektów.

 

5.     Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie składając wspólną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.

6.     W przypadku gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, nie złoży deklaracji o zwolnienie z projektu - wychowawca włącza go do określonego projektu.

 

7.      Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, jeżeli wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektem podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji ze szkolnym koordynatorem projektów i opiekunem danego projektu.

 

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.

 

1.     Opiekun projektu ustala i omawia z uczniami cele projektu oraz problemu, który porusza projekt.

2.     Opiekun projektu ustala z uczniami w szczególności: czas realizacji projektu; formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac; podział zadań w zespole i zasady współpracy; kryteria oceny projektu; sposób prezentacji i podsumowanie projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

 

III. Wykonanie zaplanowanych działań.

1.     Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu, według wcześniej ustalonych zasad, do 10 czerwca danego roku szkolnego.

2.     Uczniowie czynnie uczestniczą w realizacji projektu i wywiązują się z podjętych i wyznaczonych zadań.

3.     Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

4.     Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

5.     Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.

6.     Do 15 czerwca danego roku szkolnego uczniowie wraz z opiekunami projektów przygotowują sprawozdania z realizacji projektów.

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

 

1.     Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

2.     Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.

Ustalenia końcowe

1.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

2.     W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

3.     W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum, nie później niż do 15 czerwca roku szkolnego, w którym uczeń kończy szkołę.

4.     Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

5.     Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

6.     Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.